Kringbeleid

 
Hier treft u de doelstelling aan van LHV-Huisartsenkring Friesland en documenten met betrekking tot het beleid van de Huisartsenkring Friesland.

Doelstelling LHV-Huisartsenkring Friesland

De LHV-Huisartsenkring is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:
a. de beleidsvorming en –inbreng namen de leden van de LHV-Huisartsenkring in de (ledenraad van de) LHV te verzorgen;
b. op regionaal niveau de sociaal-economische belangen van de leden te behartigen;
c. op regionaal niveau de belangen van de leden te behartigen ten aanzien van de infrastructuur en de organisatie van de huisartsenzorg;
d. het ondersteunen van leden met ledenservice;
e. het bevorderen en faciliteren van de regionale huisartsenzorg, waaronder het doen organiseren, verlenen en ondersteunen van (integrale) huisartsen- en ketenzorg door haar dochtervennootschappen en overige werkmaatschappijen;
f. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De LHV-Huisartsenkring tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. een actieve eigen regionale beleidsvoering binnen de grenzen van het LHV-beleid;
b. bij de bestuurlijke taakuitoefening gebruik te maken van het bureau van de LHV op basis van service level agreements;
c. het doen exploiteren en behartigen van de belangen van dienstverlenende organisaties en ondernemingen ten behoeve van de (integrale) huisartsen- en ketenzorg, waarbij de collectieve vakinhoudelijke belangen van de huisartsen prevaleren;
d. het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen die aanvullende- of aanverwante zorg- en dienstverlening verrichten;
e. het samenwerken met andere zorgaanbieders en organisaties;
f. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging verricht haar werkzaamheden niet met oogmerk om winst te maken. De besteding van financiële middelen vindt uitsluitend plaats binnen de algemeen-maatschappelijke doelstelling van de vereniging dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Activiteitenplannen
Meerjarenplan 2021 - 2023
Meerjarenplan 2019-2020
Activiteitenplan 2018
Activiteitenplan 2017

Begroting
Begroting 2022 
Begroting 2021
Begroting 2020

Jaarverslagen
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Financiële Jaarrekeningen
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Overige belangrijke documenten
Huishoudelijk Reglement
Regeling vacatievergoeding