Voorbehouden handelingen

 
Voorbehouden handelingen
Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Friesland.

Raamovereenkomst/Wet BIG
De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.

Voordeel raamovereenkomst op kringniveau
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de Huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze handleiding geeft u als huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ die in 2019 is opgesteld. Zo zijn uitvoeringsverzoeken alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen. Ook is het met de herziene handleiding mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Administratief voor u minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Gesloten raamovereenkosten tussen de kring en VVT-instellingen in Friesland
Wij willen u faciliteren door een kringbrede raamovereenkomst voorbehouden handelingen af te sluiten met de VVT-instellingen in Friesland. In 2019 is de raamovereenkomst uit 2013 herzien. De kring heeft namens haar leden daarom in 2020 de herziene raamovereenkomst en het uitvoeringsverzoek (zie hieronder onder downloads) ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen. Wilt u weten of de VVT-instelling(en), waarmee u samenwerkt er ook bij staat, dan kunt u dit in de tabel hieronder zien. Indien er instellingen zijn waaraan u voorbehouden handelingen wilt delegeren die niet zijn aangesloten via de raamovereenkomst, dan kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. Indien deze insteling een raamovereenkomst met de kring wil sluiten dan kunt u hen verwijzen naar Huisartsenkring Friesland.

Overzicht VVT instellingen

VVT instelling Datum overeenkomst getekend retour
De Friese Wouden 04-02-2021
Alliade (Meriant, Talant, Zorgkompas) 23.03.2021
Noorderbreedte 25.09.2014
Huys ter Swaach 22.04.2020
Palet 04-02-2021
Pasana  
Plantein WoonZorgcentrum Finke 10.06.2014
Patyna Friesland 17-11-2021
PGVZ 28.04.2020
Zorggroep Sint Maarten 17.11.2020
Verz.centrum Leppehiem 26.10-2020
Woonz.centrum Uiterton  04-02-2021
Zorgcentrum Het Bildt  
Zorgcomb. Interzorg, Ferwert  07.05.2020
Zorg Intens 26.10.2020
Zorggroep Hof en Hiem 26.03.2021
Zorggroep Liante 29.10.2020
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 17.07.2014
Zorggroep Tellens  
ZuidOostZorg Drachten/Gorredijk 14.05.2020
Allerzorg 21.02.2021
Buurtzorg, regio Friesland 14.05.2014
Particura 14.05.2014
Privazorg AWBZ B.V. opgezegd m.i.v. 04.03.2016
Slippens Thuiszorg 22-10-2020
Thuiszorg Het Friese Land 16-02-2021
Thuiszorg ZuidWest-Friesland 04-02-2021
TSN Thuiszorg vervallen per 31.03.2016
Zorggarant Thuiszorg 24.10.2014
Steffies Part. Thuiszorg 14.05.2014
ComfortZorg 
Stichting MensenZorg 08.05.2014
Noorderborg Zorggroep  22.06.2020
Kwadrantgroep  04.02.2021

Downloads
Modelovereenkomst voorbehouden handelingen 
Uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen
Handleiding voorbehouden handelingen

Meer informatie
Meer informatie over voorbehouden handelingen vindt u op de LHV-website. 

Vragen 
Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met LHV-bureau Noord-Nederland, e-mail: huisartsenkringfriesland@lhv.nl of tel: 085 048 0101.