POH-GGZ

 
POH-GGZ
GGZ in de huisartsenzorg Het bestuur van de FHV vindt de GGZ in de huisartsenpraktijk een belangrijk onderwerp. De portefeuillehouder GGZ draagt verantwoordelijkheid voor dit thema. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door kaderhuisarts GGZ Ietje de Vries. De FHV is in gesprek met GGZ Friesland, DFZ, de ROS, de Dokterswacht en het sociale domein (de gemeenten) om kwaliteit en samenwerking te bevorderen.

Kwaliteitsbeleid
De FHV heeft zich met betrekking tot de POH GGZ sterk gemaakt voor kwaliteitsbeleid.  Een en ander is vastgelegd in het Kwaliteitskader. Belangrijke onderdelen van het Kwaliteitskader zijn scholing en intervisie. Meer dan 50% van de POH’s GGZ is gedetacheerd door GGZ Friesland. Dat verklaart de grote betrokkenheid van GGZ Friesland bij de nascholing. Er worden nog steeds voorlichtingsavonden gegeven over consultatie door ROS Friesland. Huisartsen en/of POH’s GGZ kunnen behandelaars uit de basis of specialistische GGZ consulteren voor specifieke vragen, o.a. over diagnostiek, behandeling of bejegening.

Financiering POH GGZ
De financiering van de POH GGZ is door de NZa geregeld. Dat leidt nog wel eens tot discussie, omdat de NZa rekent met 2350 patiënten, terwijl de normpraktijk tegenwoordig 2095 patiënten bedraagt. Achter de schermen rekent de NZa ook met 2095, maar dat is niet zichtbaar bij de uitvoering door zorgverzekeraars. In de huisartsenpraktijk is de financiering van de GGZ onderdeel van de overeenkomst met de  zorgverzekeraar. In het addendum  POH-GGZ, onderdeel van uw overeenkomst met De Friesland, is e.e.a. nader geregeld. Dit addendum voorziet in de financiering van

 • POH-GGZ
 • POH-GGZ jeugd (samenwerking met gemeente is voorwaarde)
 • Consultatie
 • E Health

Financiering POH-GGZ Jeugd
De financiering van de POH-GGZ jeugd is een verhaal apart. In de “Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd” is het volgende te lezen. https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwe-leidraad-jeugdhulp-voor-gemeenten-en-huisartsen 

Uitgangspunten

 • Huisartsen bieden basis huisartsenzorg, eventueel uitgebreid met een aanvullend of bijzonder aanbod.
 • Aanvullend of bijzonder aanbod aan de jeugd valt onder jeugdhulp.
 • Gemeenten organiseren en financieren de jeugdhulp.
 • POH is een ondersteunende functie binnen de huisartsenzorg.  De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de huisartsenzorg voor patiënten (in principe 0-100 jaar) met psychische en psychosociale problematiek.
 • Sommige huisartsen werken met een POH-jeugd die huisartsenzorg biedt voor kinderen met psychische problematiek (POH-GGZ voor de jonge patiënten) of een ondersteuner jeugd die de huisarts ondersteunt bij het bieden van een aanvullend aanbod voor kinderen vanuit de huisartsenpraktijk.
 • Het is van belang helderheid te bieden over financiering, regie, verantwoordelijkheid voor POH-jeugd, waarbij de hybride vorm van de POH-jeugd (deels gemeente deels huisartsenzorg) ingewikkeld is en goede afspraken vereist.
 • Functionarissen die gefinancierd worden door de gemeente en worden ingezet als verbinding tussen het wijkteam en de huisartsenzorg krijgen een andere naam, bijv. ondersteuner jeugd.

Door gezamenlijk overleg is er een Kader voor de POH-jeugd geformuleerd. Dit Kader schetst de verschillende mogelijkheden die huisartsen en gemeenten hebben om samen te werken ten behoeve van de zorg voor de jeugd middels inzet van een POH-jeugd. Ook is beschreven hoe financiering van een en ander geregeld dient te worden.

Deze inzet kan de eigen POH-GGZ zijn, wanneer deze voldoende kennis en ervaring heeft op gebied van de jeugd, maar ook een speciale functionaris die door de gemeente aan de huisarts wordt uitgeleend. Het contact met het gebiedsteam kan variëren. Bij iedere vorm hoort een wijze van financiering en horen ook andere eisen rond privacy. Als u wilt kunt u alle vormen voor POH-Jeugd nalezen. Voor de POH- jeugd is ook een apart kwaliteitskader ontwikkeld, dat in 2018 voor het laatst is herzien.

De ervaring in Friesland leert inmiddels dat een POH-jeugd een belangrijke rol kan spelen.

Als u vragen heeft over de financiering kunt u die voorleggen aan de LHV via huisartsenkringfriesland@lhv.nl. Daarnaast wordt verwezen naar onderstaande links.