Ouderenzorg

 
Ouderenzorg
Hier vindt u actuele informatie die betrekking heeft op Ouderenzorg.

Ouderenzorg in Friesland
Ouderenzorg in Friesland zal de komende jaren fors toenemen. De provincie vergrijst meer dan het landelijk gemiddelde. Het is daarom een speerpunt met een aparte portefeuille in het kringbestuur. Jet van Leeuwen vervult deze portefeuille. 

Prestatie Integrale ouderenzorg
In Friesland kennen we de prestatie Integrale Ouderenzorg, kortweg PIO en de prestatie ACP. Deze prestaties bestaan apart van elkaar, omdat ACP ook van toepassing kan zijn voor mensen die nog niet tot de doelgroep ouderen behoren. U kunt de laatste versie van deze prestatie lezen op de website van De Friesland.

Actualiteit: naar een nieuw beleid
De huidige prestatie voldoet niet meer. Daar zijn de huisartsen en De Friesland het over eens. Zeker nu de Specialist Ouderengeneeskunde meer en meer naar de Zorgverzekeringswet toekomt, geeft dit kansen voor een betere samenwerking en dus ook voor nieuw beleid.
Met De Friesland zijn we overeen gekomen dat er in oktober 2019-maart 2020 nieuw beleid wordt ontwikkeld, dat per 2021 wordt ingevoerd. Daarom zullen de huidige prestaties ook nog in 2020 bestaan.

Alle verzekeraars hebben hun eigen modules ontwikkeld rond ouderenzorg. Dat is apart, omdat de problematiek overal hetzelfde is. Sinds de transitie van ons zorgstelsel in 2015 blijven veel ouderen langer thuis wonen, zodat de huisarts daar veel vaker mee van doen heeft. Er zijn pogingen om ouderenzorg als een nieuwe keten te gaan definiëren. De LHV heeft zich daartegen uitgesproken en voor zover nu bekend gaat dat ook niet gebeuren. In praktische zin is dat ook niet te doen, omdat de financiering uit verschillende stelsel komt (zorgverzekeringswet, WLZ en gemeente)

In mei jl is de notitie “Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk” verschenen waarin de LHV, NHG, en vele andere stakeholders een gezamenlijke visie hebben verwoord die voor ons als kringbestuur leidend zal zijn in onze gesprekken met de zorgverzekeraar. Samenwerking met wijkverpleging en sociaal wijkteam staat daarin op de voorgrond. Het moge duidelijk zijn dat er dan alle ruimte moet zijn om een POH of verpleegkundige in te zetten met voldoende tijd voor deze samenwerking.