Vacature geschilleninstantie huisartsenzorg, lid huisarts

 
Organisatie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Ten behoeve van de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende geschilleninstantie, de mogelijkheid tot aansluiting bij een klachtenfunctionaris. Op 31 december 2017 waren 9.900 huisartsen en 193 aan de huisartsenzorg gerelateerde instellingen bij SKGE aangesloten. De geschilleninstantie huisartsenzorg kent een drietal kamers, gepositioneerd in het zuiden, westen, respectievelijk noordoosten van Nederland. SKGE faciliteert ten behoeve van de zorg openbare apotheken een landelijk erkende geschilleninstantie. De geschilleninstanties doen juridisch bindende uitspraken en hebben de mogelijkheid om een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toe te kennen.

Samenstelling
Iedere kamer van de geschilleninstantie huisartsenzorg bestaat in voltallige samenstelling uit vijf leden. Twee leden zijn voorgedragen door Patiëntenfederatie Nederland, twee leden worden voorgedragen door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter en leden worden benoemd door het bestuur SKGE.

De LHV en InEen zoeken, per 1 mei 2020,
een lid huisarts voor de geschilleninstantie huisartsenzorg, kamer noord

 Profiel leden deskundigen huisartsen

● Minimaal 10 jaar ervaring in de huisartsgeneeskunde;

● BIG-geregistreerd;

● werkzaam zijn als huisarts;

● een open houding;

● kritisch;

● het in samenspraak met de andere leden en de voorzitter kunnen geven van een weloverwogen oordeel op  het handelen van een collega-huisarts;

● aantoonbare affiniteit met kwaliteit van zorg;

● beschikken over betogende en analytische vaardigheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vanuit huisartsenperspectief deelnemen aan het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. Dit houdt in het voorbereiden van lopende geschillen voor een vergadering, overleggen tijdens een vergadering en het zo nodig bijwonen van hoorzittingen. De vergaderingen vinden in principe – volgens een vast vergaderrooster – iedere vier weken plaats in Zwolle. Op de vrijdagochtend, aanvang 10.00 uur. De vergaderduur bedraagt gemiddeld 2/2,5 uur. Eventuele hoorzittingen  vinden plaats op nader te bepalen dagen/tijden en locaties. Uitgangspunt daarbij is dat een locatie zo dicht mogelijk bij klager en aangeklaagde wordt gezocht (in de regio Noord).

 De geschilleninstantie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is van SKGE. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, diverse correspondentie en het naar aanleiding van de beoordelingen en beslissingen tijdens de vergadering opstellen van (concept-)uitspraken.

Zittingstermijn/vacatievergoeding
De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Herbenoeming van deze termijn is tweemaal mogelijk.
De vacatievergoeding bedraagt per vergadering € 400 (inclusief voorbereiding).
De vacatievergoeding voor hoorzittingen bedraagt per uur € 100 (inclusief voorbereiding).   
Reiskosten en reistijd worden integraal vergoed (€ 0,45 p/km).

Geïnteresseerd?
Nadere informatie kan worden verkregen bij de ambtelijk secretaris:
mevrouw mr. S. van Dijk s.vandijk@skge.nl of via telefoonnummer 088-0229121.

Procedure
Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 01-04-2020.
U kunt uw sollicitatie, inclusief cv, sturen naar (S.Kooij@lhv.nl).