Update project “Digitale verbinding Huisartspraktijk – VVT (thuiszorg en intramurale zorg) aanbieder”

 
Update project “Digitale verbinding Huisartspraktijk – VVT (thuiszorg en intramurale zorg) aanbieder”
Afgelopen maanden is er een projectstructuur ingericht die de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingsrichtingen hierbij onderzoekt. We sturen dit project aan vanuit een Kernteam, waarin naast twee projectleiders vanuit ROS Friesland (Jildou de Jong en Mark de Roos) ook Dokterszorg Friesland (Margreet Euwes) en vanuit het VVT domein CIO (Chief Information Officer) Peter Doorlag in zitten. Stichting Gerrit brengt ook waardevolle expertise in.

Een klankbordgroep van huisartsen uit de verschillende subregio’s voedt ons vanuit de praktijk en houdt ons waar nodig bij de les om er zeker van te zijn dat we ons op de juiste details richten.

We hebben de fase van vraagverheldering afgerond. Er is een bijeenkomst geweest met de leveranciers van de systemen die momenteel al in Friesland worden gebruikt, namelijk Topicus (VIP) en Vital Health vanuit het huisartsen domein en Nedap (ONS en de app Helder) vanuit het VVT domein. De leveranciers kennen de problematiek van de praktijk heel goed. Ze hebben alleen verschillende visies op hoe er verbeteringen gerealiseerd kunnen worden in de onderlinge verbindingen.

Deze “hoe” vraag staat ook centraal bij de totstandkoming van nieuwe landelijke richtlijnen. Het gaat hierbij niet alleen om techniek t.b.v. dossierinzage of onderlinge communicatie, maar ook om de gemeenschappelijk voorziening waarmee je kan checken of de inzage wel rechtmatig is (autorisatie). Ondanks dat het nog onzeker is welke techniek/infrastructuur in de toekomst afgedwongen zal worden, en per wanneer, vragen we nu al aan deze partijen dat ze in klein comité hierin gezamenlijke keuzes maken, met voor hen het risico dat investeringen (deels) waardeloos kunnen blijken op het moment dat nieuwe landelijke richtlijnen een andere opzet vereisen. Daar zit dus een zekere spanning op.

Dit overleg met de leveranciers zal een vervolg krijgen want we zien kansen. Momenteel maken we een verdiepingsslag op de gewenste functionaliteit. Dit helpt bij het overleg met de leveranciers over wat er wanneer gerealiseerd zou kunnen worden. Er is nog geen tijdspad of duidelijkheid over eventueel benodigde financiering van te bouwen functionaliteit. Eventuele prioritering van wat er wanneer gerealiseerd kan worden zal in nauw overleg met de klankbordgroep plaatsvinden.

Netwerken
Netwerken vormen is een noodzaak om de nu al forse, maar in de nabije toekomst stijgende zorgvraag van (thuiswonende) ouderen op te vangen.

Bestuurlijke netwerken waar het FHV bestuur aan deelneemt bestaan er inmiddels. Ook in de werkgebieden van de coöperaties wordt er steeds meer onderling afgestemd. Om niet overal opnieuw het wiel uit te hoeven vinden, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de portefeuillehouders ouderenzorg van de 5 coöperaties: wat moet en kan provinciaal geregeld worden, en waar hebben de coöperaties nu juist hun meerwaarde in de contacten met lokale of sub regionale stakeholders.

Een mooi praktijkvoorbeeld wat netwerkvorming kan opleveren is: www.niowaadhoeke.nl     
Voor alle Friese huisartsen en hun POH’s ouderenzorg zijn interessant: