Terugblik en vooruitblik naar 30 oktober: weer één vereniging

 
In de afgelopen 2 jaar is door de besturen van de LHV-Huisartsenkring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland hard gewerkt aan de fusie tot één vereniging. Uitgangspunten hierbij waren: één aanspreekpunt van en voor de Friese huisartsen, minder vergaderen, minder bestuurders, een betere taakverdeling en een duidelijke invloed van de huisartsen op Dokterszorg. Het afgelopen jaar hebben we in gezamenlijke Ledenraden laten zien dat deze werkwijze ook effectief is.

Op de laatste Ledenraad zijn de statuten van de Kring aangepast en hebben de OHF leden hun vertrouwen uitgesproken in de nieuwe FHV. Op 30/10/2018 worden de laatste besluiten genomen: de aandelenoverdracht van de OHF naar de Kring en het opheffen van de OHF. Met dit historische besluit ontstaat er weer één Friese Huisartsenvereniging.

Graag zien wij vertegenwoordigers van alle Hagro's en de Wagro op de vergadering van 30/10/2018 in Leeuwarden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, wilt u dan een machtigingsformulier invullen en opsturen?