Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

 
Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg
Als bestuur van de FHV maken wij u graag attent op de volgende subsidieregeling. Als jullie overwegen om vanaf september 2021 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) te willen opleiden dan kun je tot 1 februari 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria zijn te vinden op de website van Stichting KOH.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen.

Tekort
Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan  opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten. De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?
Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.