Resultaten enquête beeldbellen

 
Resultaten enquête beeldbellen
In juni 2020 is er een enquête gehouden onder huisartsen in Friesland over de inzet van beeldbellen. Veel leveranciers hebben vanwege de uitbraak van COVID-19 hun toepassing tegen gereduceerde tarieven aangeboden. Het bestuur vroeg zich af in welke mate daar gebruik van is gemaakt en wat de ervaringen zijn. De achtergrond is of hier beleid op geformuleerd kan worden of niet. Er zijn stimuleringsregelingen van de Rijksoverheid die eventueel zouden kunnen worden ingezet. Hieronder treft u de resultaten aan.

De resultaten van de enquête
Uit 77 praktijken zijn er reacties gekomen. De enquête is naar alle huisartsen uitgezet. Van de 77 reacties kwamen er 55 van praktijkhouders. Dat komt overeen met circa 18 % van de praktijken in Friesland. Als we kijken naar het aantal ingeschreven patiënten in deze praktijken, ten opzichte van de bevolking in Friesland, dan is de respons voor Friesland 42%. Van de praktijken geven er 27 aan dat zij beeldbellen hebben ingezet, dat is 34,6 % van de 77 respondenten.

Aan de prakijken die geen gebruik maken van beeldbellen, is gevraagd naar de reden. Daaruit blijkt dat er geen meerwaarde wordt ervaren boven de telefonische consulten en dat techniek (slechte verbinding of hardware) ook vaak een bottleneck is. Wel geven een aantal praktijken aan nog een afweging te maken of zij beeldbellen willen inzetten.

Aan de praktijken die wel gebruik maken van beeldbellen, is gevraagd naar het gebruikte programma. Clickdoc wordt verreweg het meest gebruikt. Maar bij geen enkel programma is er integratie met het HIS. Het gebruik is wisselend, soms eens per maand, soms vaker. Het beeld ontstaat dat wie het gebruikt het niet grootschalig inzet. Verder komt naar voren dat COVID-19 in alle gevallen de aanleiding was om er mee te beginnen en dat wie er mee gestart is, het ook zal behouden.

Voorlopige conclusie
Op grond van de enquête ligt het niet voor de hand dat er nu grootschalig gaat worden ingezet op beeldbellen, hoewel het bestuur zo een beweging wel zou willen steunen. In nadere afstemming zal het bestuur nog moeten bepalen of dit een speerpunt voor 2021 gaat worden.