OPEN - Oproep aan alle Friese huisartsen

 
OPEN - Oproep aan alle Friese huisartsen
Per 1 juli 2020 zijn de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (Wabvpz) en de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) volledig van kracht. Deze wetgeving heeft belangrijke gevolgen. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over deze wetgeving en de stappen die met OPEN worden ondernomen om aan de wetgeving te voldoen.

Wat betekent dit voor u en uw patiënten?
Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten onder andere op een veilige digitale manier kunnen beschikken over hun medische gegevens, bijvoorbeeld via een portaal of PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Het gaat om de volgende dossieronderdelen:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen over de laatste veertien maanden

OPEN: elektronische toegang tot eigen medische gegevens
Door de FHV en via de Dokterszorg nieuwsbrief bent u eerder al kort geïnformeerd over OPEN: het programma van InEen, LHV en NHG dat huisartsen (financiële) ondersteuning biedt om op tijd aan de bovengenoemde wettelijke verplichtingen te voldoen. OPEN bestaat uit vijf modules. De basismodule is verplicht en nodig om aan de wetgeving te voldoen. Naast de basismodule kan de Friese coalitie OPEN voor maximaal twee vervolgmodules subsidie aanvragen:

 • De verplichte basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers’.

Friese coalitie OPEN
Het OPEN programmabureau maakt voor de benodigde ICT-aanpassingen landelijke afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers. Regionale coalities ondersteunen huisartsen tijdens het hele traject en met het in gebruik nemen van deze aanpassingen. Voorwaarde is wel dat de huisarts zich heeft aangesloten bij een zogenaamde regionale coalitie. De Friese coalitie OPEN is sinds 1 oktober officieel aangemeld bij het OPEN programmabureau en bestaat uit Dokterszorg Friesland en de Friese Huisartsen Vereniging (FHV). Dokterszorg neemt de rol van penvoerder op zich en is daarmee verantwoordelijk voor het aanvragen en beheren van de subsidie. Jildou de Jong, adviseur – projectleider ROS Friesland, ondersteunt de penvoerder bij de subsidieaanvraag.

Tijdlijn programma
Nu de Friese coalitie is gevormd, kunnen we overgaan naar de nulmeting en de subsidieaanvraag.
De nulmeting brengt in kaart waar de regio staat op het gebied van online inzage en digitale zorg, wat de ambities zijn en hoeveel ervaring Friesland heeft met dergelijke trajecten. Op basis van de resultaten van de nulmeting, stellen de Friese coalitie en het programmabureau het instroomniveau en de keuzemodules vast. Daarbij wordt gekeken naar wat er de ambities zijn van de leden van de coalitie en wat zij nodig hebben het doel te bereiken. Tot mei 2020 kan vervolgens de subsidieaanvraag worden ingediend bij het Ministerie van VWS. Nadere informatie hierover ontvangt u nadat de uitkomsten van de nulmeting bekend zijn.

Oproep aan alle Friese huisartsen
Graag ondersteunen wij uw praktijk bij dit proces en helpen u met de noodzakelijke werkzaamheden. U kunt zich door de Friese coalitie OPEN laten ondersteunen door bijgaande ‘Verklaring van deelname huisarts aan Friese coalitie OPEN’ in te vullen en uiterlijk 1 november 2019 retour te sturen naar FriesecoalitieOPEN@dokterszorg.nl. Nadat wij deze verklaring van u hebben ontvangen, ontvangt u meer informatie over de nulmeting.

Vergoeding per patiënt
Omdat het realiseren van deze ambitie tijd kost, ontvangt u als huisartsenpraktijk bij deelname aan de regionale coalitie een vergoeding van € 2,83 per patiënt. Dit is op basis van de prestatie “Verklaring van deelname huisarts aan Friese coalitie OPEN” die in de NZa Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening 2020 is opgenomen.

Vragen?
Wilt u nadere informatie over OPEN of alvast vooruit kijken naar de stappen na de subsidieaanvraag? Kijk dan op www.open-eerstelijn.nl. Heeft u vragen over OPEN aan de Friese coalitie? Neemt u dan gerust contact met ons op via FriesecoalitieOPEN@dokterszorg.nl.

Met hartelijke groet, namens de Friese coalitie OPEN,

Mirjan Talsma,
Portefeuillehouder ICT, FHV bestuur

Martijn van der Werff
Raad van Bestuur Dokterszorg