Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen

 
Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen
De handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging is vorig jaar herzien. Wellicht heeft u meer hierover gelezen op de LHV-website. Dit bericht gemist? Geen probleem we zetten het in dit bericht weer voor u op een rij.

Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene handleiding. De handleiding geeft u handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. De herziening is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook is geanticipeerd op de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsen. Meer hierover kunt u vinden op de LHV-website

Wat is nieuw?

  • Minder administratieve lasten: uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen.
  • Vormvrije opdracht: in de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. Door de herziening is het ook mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Administratief voor u minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Huisartsenkring Friesland gaat raamovereenkomsten met de VVT-instellingen sluiten namens haar leden
Voor zowel voor de huisarts (opdrachtgever) als voor de betrokken zorgverlener (opdrachtnemer), is in de Wet BIG als voorwaarde opgenomen dat de opdrachtnemer bekwaam moet zijn om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit veronderstelt dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer persoonlijk een bepaalde opdracht geeft en nagaat of de betreffende zorgverlener bekwaam is. In de praktijk is een dergelijke regeling niet werkbaar. Veelal bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen één op één-relatie. Ook kan de opdracht door meer verpleegkundigen en/of verzorgenden worden uitgevoerd (in verband met wisselende diensten en langdurende zorg).

Om toch op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan deze voorwaarde uit de Wet BIG, kunnen de VVT-instelling met u (of huisartsen/SO-groep) een raamovereenkomst sluiten. Hiermee spreekt de huisarts als opdrachtgever af de verantwoordelijkheid te nemen voor een zorgvuldige opdracht waarbij aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Voor de uitvoering van de opdracht garanderen VVT-instellingen dat zij de opdracht door bekwame zorgverleners laten uitvoeren. Daarmee staan ze voor kwaliteit en nemen partijen ieder hun verantwoordelijkheid voor goede samenwerking in de zorg.

Om te voorkomen dat u met verschillende instellingen een raamovereenkomst moet sluiten en om u veel werk uit handen te nemen, gaat de kring dit voor u regelen. Dit hebben we al eerder gedaan in 2013/2014 en nu gaan we dus opnieuw deze en nieuwe VVT-instellingen benaderen met het verzoek om de nieuwe raamovereenkomst met ons te sluiten. Tot de nieuwe raamovereenkomst is gesloten blijft de huidige raamovereenkomst uit 2014 van kracht. Op de kringwebsite kunt u zien met welke VVT-instellingen de kring een raamovereenkomst hebben gesloten. Deze lijst zal telkens geüpdate worden. In de maand april zijn de VVT-instellingen actief in de regio Friesland aangeschreven.